Warsztaty Terapii Zajęciowej
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu

O nas

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bolesławcu

Zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich najbliższych do odwiedzin niezwykłego miejsca, jakimi są Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bolesławcu, które powstały z inicjatywy Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski jako kolejny krok w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Uroczyste otwarcie miało miejsce dnia 23 grudnia 2004r. Nasza placówka stwarza osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Dla każdego uczestnika warsztatów Rada Programowa opracowuje indywidualny program rehabilitacji obejmujący rehabilitację psychospołeczną.

Celem warsztatów jest:

  • aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. Nad całością procesu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych czuwa wyspecjalizowany zespół pracowników, całym sercem oddanych swoim zadaniom i podopiecznym. Do warsztatu aktualnie uczęszcza 35 osób z terenu powiatu bolesławieckiego. Dla każdego uczestnika Warsztatu Rada Programowa opracowuje indywidualny program terapii i rehabilitacji obejmujący; rehabilitację zawodową, ruchową, psychospołeczną. Poszerzenie zaradności osobistej i przystosowującej do życia i pracy odbywa się poprzez oddziaływanie integrujące i uspołeczniające, przez usprawnienie poszczególnych funkcji psycho–fizycznych, przez trening ekonomiczny jak również ścisły kontakt z rodzicami.

Uczestnikiem Warsztatu może zostać każda osoba niepełnosprawna po spełnieniu obowiązku szkolnego, posiadająca Orzeczenie o Stopniu Niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.

Jeżeli osoba pragnąca zostać uczestnikiem WTZ, posiada już orzeczenie, ale nie zostało w nim odnotowane wskazanie do terapii zajęciowej, powinna powtórnie złożyć wniosek do Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w celu uchylenia starego orzeczenia i uzyskania nowego, zawierającego to wskazanie. Warsztaty Terapii Zajęciowej proponują swoim podopiecznym zajęcia w siedmiu pracowniach: Gospodarstwa Domowego, Obróbki Metalu, Obróbki Drewna, Ogrodniczo- Porządkowej, Rękodzielniczej, Komputerowej i Krawiecko-Artysycznej.

WIĘCEJ O PROCEDURZE PRZYJĘCIA UZYSKAJĄ PAŃSTWO W WTZ, MIESZCZĄCYM SIĘ PRZY. AL. TYSIĄCLECIA 32D/3 W BOLESŁAWCU LUB POD NUMEREM TELEFONU 75 735 26 12

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu - Warsztaty Terapii Zajęciowej

Al. Tysiąclecia 32D/3, 59-700 Bolesławiec

Tel. (0-75) 735 26 12